قالب وردپرس

مدیران

۱ بهمن ۱۳۹۶
سخنرای های TED کوله باری از تجربه

سخنرای های TED کوله باری از تجربه

۲۸ دی ۱۳۹۶
گزارش سینما کارآفرینی هشتاد و هشت

گزارش سینما کارآفرینی هشتاد و هشت

۷ دی ۱۳۹۶
سخنرانی های تد چیست؟

سخنرانی های تد چیست؟

۶ دی ۱۳۹۶
قاتل انگیزه در کارمندان چیست؟

قاتل انگیزه در کارمندان چیست؟