قالب وردپرس

مدیران

۱۸ آذر ۱۳۹۶
گزارش سینما کارآفرینی هشتاد و پنج

گزارش سینما کارآفرینی هشتاد و پنج

گزارش سینما کارآفرینی هشتاد و پنج
۱۶ آذر ۱۳۹۶
چرا مدیران باید TED ببینند
چرا مدیران باید TED ببینند
۴ آذر ۱۳۹۶
گزارش سینما کارآفرینی هشتاد و چهار

گزارش سینما کارآفرینی هشتاد و چهار

۲۵ مرداد ۱۳۹۶
گزارش سینما کارآفرینی هفتاد و هشت